Άρθρα και κείμενα

Το Digital Democracy Hackathon, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Democracy Forum (Φόρουμ για τη Δημοκρατία), έχει ως στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που θα ενισχύσουν την ψηφιακή δημοκρατία στη χώρα μας. Το Hackathon ψάχνει για καινοτόμες και βιώσιμες ψηφιακές λύσεις που θα ενθαρρύνουν τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και φορέων χάραξης πολιτικής, όπως είναι η Κυβέρνηση, η Βουλή, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οργανισμοί.

 Η Ευρωπαική Επιτροπή μέσω του Digital Europe Programme.έχει δημοσιεύσει πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο Public Sector Open Data for AI and Open Data Platform’ μεσω της οποίας φορείς του δημόσιου τομέα, σε συνεργασία με άλλους δημιόσιους ή διωτικούς οργανισμους μπορούν να χρηματοδοτήσουν έργα οποία σχετίζονται με τα Ανοικτά Δεδομένα.  Σκοπός της πρόσκλησης είναι η αύξηση της ποιότητας, της ευχρηστία....

Tο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με την Deloitte Limited, διεξάγει έρευνα αναφορικά με τον αντίκτυπο των Ανοικτών Δεδομένων στην Κύπρο. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση, αξιολόγηση και επιμέτρηση του αντικτύπου που έχουν επιφέρει τα Ανοικτά Δεδομένα στην Κύπρο στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας, της πολιτικής και του περιβάλλοντος, ως αποτέλεσμα της σχετικής πολιτικής που εφαρμόζεται. Tο ερωτηματολόγιο της έρευνας είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο Έρευνα αναφορικά με τον αντίκτυπο των Ανοικτών Δεδομένων.

Σε μελέτη της Ευρωπαϊκής Πύλης Δεδομένων (European Data Portal - EDP) με τίτλο «Open Data best practices in Europe», που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, παρουσιάζονται και αναλύονται οι πρακτικές που ακολουθούν τα κορυφαία κράτη της Ευρώπης στον τομέα των Ανοικτών Δεδομένων, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, μαζί με τη Γαλλία και την Ιρλανδία. Σκοπός της πιο πάνω μελέτης είναι να βοηθήσει άλλες χώρες με χαμηλότερο βαθμό ωριμότητας στον τομέα των ανοικτών δεδομένων.

Θεσμικό Πλαίσιο

Πληροφορίες για το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα

Υποστήριξη

Πρόσβαση σε υποστηρικτικό υλικό και κατευθυντήριες γραμμές για τους δημόσιους φορείς και τους χρήστες της Πύλης

e-Learning

Πρόσβαση σε πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης σε 16 ενότητες, που παραχωρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων

Οργανισμοί

H Green Dot Κύπρου αποτελεί το πρώτο αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα διαχείρισης συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών...

Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών είναι ένα ανεξάρτητο σώμα αρμοδιότητα του οποίου είναι ο έλεγχος της νομιμότητας των...

Αποστολή του ΑΞΙΚ είναι η τροφοδότηση της ξενοδοχειακής, επισιτιστικής και ευρύτερα τουριστικής βιομηχανίας.

Η Αστυνομία Κύπρου είναι η υπηρεσία αστυνόμευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία και από το 1993 υπάγεται στο Υπουργείο...

{"queryState":{"size":100,"from":0,"q":"","facets":{},"filters":[]},"step":3,"source":{"backend":"csv","url":"/node/a145708d-db98-42a7-b41b-6a8ebe0a2dd1/download"},"model":{"backend":"csv","url":"/node/a145708d-db98-42a7-b41b-6a8ebe0a2dd1/download"},"fields":[{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Sampling","value":"Sampling","selected":false},{"name":"Lab_Reporting","value":"Lab_Reporting","selected":false},{"name":"Deaths","value":"Deaths","selected":false},{"name":"ICU_1st_admissions","value":"ICU_1st_admissions","selected":false}],"yDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"xfields":[{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Sampling","value":"Sampling","selected":false},{"name":"Lab_Reporting","value":"Lab_Reporting","selected":false},{"name":"Deaths","value":"Deaths","selected":false},{"name":"ICU_1st_admissions","value":"ICU_1st_admissions","selected":false}],"xDataTypes":[{"name":"Number","value":"Number","selected":false},{"name":"String","value":"String","selected":false},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Auto","value":"Auto","selected":true}],"seriesFields":["Sampling"],"yDataType":"Auto","xfield":"Date","xDataType":"Auto","graphTypes":[{"value":"discreteBarChart","selected":true},{"value":"multiBarChart","selected":false},{"value":"multiBarHorizontalChart","selected":false},{"value":"stackedAreaChart","selected":false},{"value":"pieChart","selected":false},{"value":"lineChart","selected":false},{"value":"lineWithFocusChart","selected":false},{"value":"scatterChart","selected":false},{"value":"linePlusBarChart","selected":false}],"graphType":"lineChart","width":640,"group":false,"options":{"useInteractiveGuideline":false,"tooltips":true,"xAxis":{},"margin":{"top":0,"right":20,"bottom":50,"left":60}},"computeXLabels":false,"sortFields":[{"name":"default","label":"Default","selected":true},{"name":"Date","value":"Date","selected":false},{"name":"Sampling","value":"Sampling","selected":false},{"name":"Lab_Reporting","value":"Lab_Reporting","selected":false},{"name":"Deaths","value":"Deaths","selected":false},{"name":"ICU_1st_admissions","value":"ICU_1st_admissions","selected":false}],"errors":{}}